Saturday, December 24, 2016

Yhteisöllisyydestä vielä...

Jouluaattona olimme vaimoni kanssa iltakävelyllä ja totesimme monen asian muuttuneen joulunvietossa. Ihmisiä oli enemmän liikkeellä ja kauppoja auki enemmän kuin meidän lapsuutemme ja nuoruutemme jouluina, jolloin joulunpyhät olivat pääasiassa eristäytynyttä hiljaiseloa. Nyt nuorin poikamme kertoi joulunaterian jälkeen menevänsä kavereittensa kanssa sählyvuorolle "höntsäämään". Lahen torilla paloi nuotio, jonka ääressä lämmitteli ihmisiä, makkaraa oli paistumassa ja lapset kiiperilivät torille kärrätynlumikasan päällä.

Totesin vaimolleni, että mikäli olisin kirkonmies (millä viittasin epämääräisesti johonkin johtavaan asemaan evl. kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa), niin miettisin tarkkaan, kumpi olisi tärkeämpää joulunvietossa nykyään: pitäminen kynsin hampain kiinni perinteisestä joulunvietosta ankeuden maksimointeineen ja pakollisine hiljaiseloineen (jotka ilmeisesti edustavat joillekin kristillisyyttä) vai uudenlaisen yhteisöllisyyden kehittäminen palvelemaan esimerkiksi keskustan ja taajamien asukkaita? Yksinäisyydestä ja pakollisesta hiljaiselosta kun kärsivät kaikkein eniten juuri yksin asuvat ihmiset urbaanissa ympäristössä.

-------

Yhteisöllisyys ei ole mikään uusi asia. Ajassamme on kuitenkin piirteitä, jotka selvästi ovat nostaneet sen arvoa. Saksalainen Georg Simmel piti ihmisen uskonnollisuutta kaiken järjestäytyneen uskonnon perustana. Uskonnollisuus luo uskonnon, jotka Simmel erottaa toisistaan. Hän toteaa uskonnon olevan aina jonkin kulttuurin tuotetta. Uskonto tulee todeksi ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta, joka puolestaan ilmenee uskonnollisissa instituutioissa, kuten kirkoissa. Uskonnollinen yhteisöllisyys syntyy tätä kautta.  Mielenkiintoista on se, että muuten uskonnollisuus on Simmelille individualistista. Se on ihmisen kokemuksellisuuden sisin muoto ja ydin. Tämä piirre ihmisessä yksilötasolla synnyttää uskonnon, joka kulttuurisena tuotteena syntyy ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena. Simmel kuvaa myös uskonnollisen yhteisön elinkaarta osuvasti; uskonnon kehittyminen luonnonuskonnosta hengellisyydeksi, josta kehittyy sitten tietty kulttuurinen todellisuus itsessään. Mielenkiintoinen kysymys tältä pohjalta on, mitä tapahtuu yhteisöllisyydelle tämän elinkaaren kehityskulun kuluessa? Väheneekö tai rapistuuko se institutionalisoitumisen myötä? Luulen, että ajatellen nykypäivän relevanttia Jeesus-uskoa myöhäismodernissa maailmassa juuri tämä on yksi oleellisimpia kysymyksiä.

Max Weber puolestaan oli enemmän yhteiskunta- kuin uskontotieteilijä. Hän oli kiinnostunut erityisesti protestanttisen työn etiikasta. Uskonnollisilla ideoilla oli hänen mukaansa vaikutusta ”kapitalismin hengen” kehittymiseen länsimaisessa yhteiskunnassa. Tämän kaiken edellytyksen, askeettisuudelle ominaisen tiukan itsensä kieltämisen taustalla hän näki uskonnollisen pietismin. Hän vertaili tätä etiikkaa erottelemiensa uskonnollisten yhteisöjen, kuten kirkkojen ja lahkojen, kuten hän niitä kutsui, välillä. Hänen mielestään vapaaehtoinen jäsenyys tiukkaan ja kontrolloivaan lahkoon todistaa jäsenellä olevan enemmän moraalista pätevyyttä yhteiskunnallisessa vastuunkantamisessa, kuin institutionalisoituneen kirkon jäsenellä, joka on tähän jäsenyyteen liitetty biologisten siteiden kautta. 

Weberin ajatusten pohjalta uskonnolliset ilmiöt voitaisiin siis jakaa virallisiksi ja epävirallisiksi uskonnoiksi, joihin kuuluminen on joko vapaaehtoista tai pakollista. Tämä näkökulma taas tulee lähelle Simmelin näkemystä, jonka mukaan uskonto edustaa byrokratisoitunutta systeemiä, kun taas uskonnollisuus on ”sielun asenne” tai perspektiivinen tapa katsoa maailmaa. Kummassa näissä uskonnollinen yhteisöllisyys Weberin mielestä sitten paremmin toteutuu, kirkossa vai lahkossa? Jos mietitään nykypäivän tilannetta, voidaan todeta monien suurten kirkkojen niiden omankin kokemuksen mukaan kärsivän juuri tästä yhteisöllisyyden puutteesta. Ehkä ns. uusien seurakuntien vetovoima perustuukin juuri tähän tavallaan ”uudelleen löydettyyn” yhteisöllisyyteen? 

Durkheim taas määritteli uskonnon siten, että alussa kaikki on uskonnollista ja lopulta uskonnollinen ja sosiaalinen sulautuvat yhteen. Hänelle kaikki sosiaalinen on perimmältä olemukseltaan uskonnollista. Hän jopa myönsi, että nämä kaksi sanaa ovat synonyymejä. Hänelle olennaista uskonnossa olivat rituaalit ja toiminta: se, miten uskonto yhdisti ihmisiä, muodosti ja ylläpiti yhteisöjä. Puhuessaan uskonnosta, hän oikeastaan puhui kirkosta tai seurakunnasta, missä näkyy hänen (ja ehkä myös muiden em. herrojen) ajattelun rajoittuminen lähinnä perinteiseen länsimaiseen tunnustuskunta-ajatteluun. Uskontokunnissa häntä eivät kiinnostaneet uskomusten sisällöt, vaan niiden koheesion vaihtelu. Tässä suhteessa hän erosi Weberistä, jolle dogmit ja niiden tulkinta olivat keskeisiä. Weberin tutkiessa pitkälle kehittyneitä maailmanuskontoja, Durkheim uskoi löytäneensä uskonnon syvimmän olemuksen yksinkertaisesta uskonnosta, totemismista, jossa uskonnon sosiaalisuus, sen sosiaalinen alkuperä ja sosiaalinen funktio olivat kaikkein selkeimmin havaittavissa. 

Durkheimille perhe oli uskonnollinen yhteisö mikrotasolla. Uskonto on hänenkin mielestään ympäröivän yhteisön synnyttämää. Kuten edellä todettiin, hänen näkemyksensä mukaan uskonnollisuus ilmenee aidoimmillaan primitiivisen luonnonkansan elämässä, uskomuksissa ja rituaaleissa. Tästä taas herää kysymys, eikö yhteisöllisyyskin ilmene samoin periaattein? Durkheimin mukaan ihmisen ensimmäiset yritykset kuvata omaa suhdettaan ympäröivään maailmaan ja todellisuuteen ovat aina uskonnollisia. Olisiko siis yhteisöllisyyskin luonteeltaan uskonnollista? Entä miten tämä sopii kuvastamaan oman aikamme yhteisöllisyyttä? Muistuttaako se jossain suhteessa Durkheimin tutkiman alkuperäiskansan ”heimomaista” yhteisöllisyyttä? 

Roberto Cipriani on vertaillut teoksessaan Sociology of Religion: An Historical Introduction Durkheimin ja Simmelin näkemyksiä uskonnollisesta yhteisöllisyydestä. Simmel kuvailee uskonnon kehittymistä kulttuuriksi siten, että aluksi uskonto on ollut vain luontoa, jonka jälkeen siitä tuli spirituaalisempaa ja lopulta se kehittyi kulttuuriksi. Simmelin mukaan uskonnollisuus muuttuu uskonnoksi. Simmelin painottaessa yksilön uskonnollisuutta, Durkheim pitää uskonnollisuutta jaettuna ja yhteisöllisenä. Hänen mukaansa uskonnollinen usko johtaa rituaalien harjoittamiseen, kun taas rituaalinen harjoittaminen johtaa uskonnollisen yhteisön tai kirkon syntymiseen. Kuten edellä olemme nähneet, myös Simmel ajattelee uskonnon olevan yhteisöllistä. Simmelin mukaan uskonnollisuus on ihmisten sisäistä kokemusta erilaisissa uskonnollisissa instituutioissa. Sisäinen kokemus muuntuu esimerkiksi kirkon ja seurakuntien avulla ilmenemismuodoksi. Max Weber puolestaan tarkastelee uskontoa puhtaasti institutionaalisesta näkökulmasta. Weberin mukaan vapaaehtoinen jäsenyys lahkoon osoittaa jäsennellä olevan tiukempi moraalinen pätevyys kuin kirkon jäsenellä. Weberin ajattelussa uskonnolliseen elämään kytkeytyy vahvasti taloudellinen todellisuus, erityisesti em. käsite ”kapitalismin henki”. Sen kautta uskonnollinen etiikka tulee näkyväksi käytännön uskonnollisen elämän tasolla. 

Weberin mukaan pietistinen uskonnollinen kasvatus, jolla oli juurensa luterilaisen reformaation teologiassa, oli luonteeltaan individualistista. Kun lisäksi ammatti nähdään Weberin mukaan henkilökohtaisena Jumalalta saatuna kutsumuksena, on siinäkin nähdäkseni kysymys individualismista; yksilön suhteesta saamaansa kutsuun ja sen toteuttamiseen omassa elämässään työnä. Kyse on tällöin nähdäkseni individualistisesta soteriologiasta. Millainen vaikutus tällaisella individualismilla sitten on ollut uskonnolliselle yhteisöllisyydelle? Johtuuko myöhäismodernina aikana esiin noussut yhteisöllisyyden tarve juuri tämän ”kapitalismin hengen” syrjäytymisestä jälkimaterialistisilla arvoilla?

Summa summarum. Ajattelen em. sosiologian klassikoiden lähestyneen kysymystä uskonnollisesta yhteisöllisyydestä oman aikansa näkökulmasta, jossa perinteinen länsimainen kristinuskon malli on määritellyt käsitystä uskonnollisesta yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä. Heidän näkemyksiään on siis hyvä tarkastella tätä taustaa vasten. Joulunvieton tapojen ja tottumusten ohella kun moni muukin asia ajassamme on muuttunut. Simmel edusti individualistista näkemystä uskonnonharjoittamisessa ja hänen ajattelunsa heijasteli tiettyä epäluuloa vakiintuneita dogmeja kohtaan. Weber ei ollut niin kiinnostunut uskonnollisesta yhteisöllisyydestä yleensä, mutta hänenkin näkemyksistään voidaan nähdä individualistinen eetos, millä viittaan em. individualistiseen soteriologiaan. Hän lähestyi koko teemaa perinteisen kirkko – lahko-dikotomian kautta, eikä kyennyt irrottautumaan perinteisestä konstantinolaisesta paradigmasta. Durkheimille taas aboriginaalien uskonnollisuus edusti yhteisöllisyyttä puhtaimmillaan. Hän on klassikoista selvästi eniten kiinnostunut uskonnollisesta yhteisöllisyydestä. Hänen voidaan ajatella edustavan jonkinlaista pyrkimystä irtiottoon länsimaisesta kontekstista ja traditiosta. 

Yhteisöllisyys näyttää nykyisin muodostuvan eri periaatteilla kuin aiemmin, jolloin ihmisen identiteetti rakentui biologisin perustein ja sukusitein. Kansainvälisestä kotiseurakuntaliikkeestä löytyy toimivia esimerkkejä myöhäismodernina aikana ilmenevästä kristillisyydestä. Kuvattaessa ihmisen luonnollista suhdeyhteisöä sen piirissä käytetään usein esimerkkinä koineekreikan sanaa oikos, joka viittaa kodin tai perhekunnan merkitykseen. Antiikin aikana tämän sanan käyttö ulottui kuitenkin laajemmalle kuin vain omaan taloon tai ydinperheeseen. Henkilön oikos saattoi käsittää perheen ohella myös ystävät, naapurit ja työtoverit. Nykyisessä tilanteessamme oikoksen voidaan nähdä olevan ihmisten sosiaalisten suhteiden verkosto. Urbaanissa ympäristössä ihmiset eivät enää rakenna sosiaalista elämäänsä perheen, vaan samanlaisten mielenkiinnon kohteiden ympärille. Henkilön oikos ei enää koostukaan vain sukulaisista, vaan ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista tai harrastuksista tai ovat samassa työssä. Tästä ajattelusta voi löytää yhtymäkohtia myös Maffesolin heimo-käsitteeseen. 

Tämä on mielestäni eräs merkittävä ero vertailtaessa uskontososiologien klassikoiden ajatuksia oman aikamme ajatteluun. Heille oli tyypillistä lähestyä kysymystä uskonnosta ja yhteisöllisyydestä oman historiansa ja kulttuurinsa antamasta mallista käsin. Tilanne on monessa suhteessa muuttunut tästä, eikä uskonnollista yhteisöllisyyttä nykyään enää hahmoteta perinteisen kirkko – lahko-vastakkainasettelun kautta. Sellainen uskonnollinen yhteisöllisyys, jonka aiemmin nähtiin ilmenevän vain lahkojen tai heimoyhteisön piirissä, saattaakin nykyään elää ja voida yhtä hyvin perinteisen kirkon siipien suojissakin. Joku voi sanoa kyseessä olevan eräänlainen kristillinen sovellus postmodernista "tilkkutäkki"-mallista, jossa todellisuuden pirstouduttua toisistaan erillään oleviin elämänalueisiin, kuten työhön, yritystoimintaan, harrastuksiin ja vapaa-aikaan, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, uskontoon ja perhe-elämään, sallitaan kaikkien kukkien kukkia. Omasta mielestäni kyse näyttää olevan eräänlaisesta hybridi-mallista, jossa "valtakunnan uskontoon" liitetään omien arvojen ja tarpeiden mukaan jotain muuta. Erityisesti tämä näyttää olevan totta meillä täällä Suomessa. On se sitten hyvä asia vai eio, niin se onkin jo toinen kysymys.

-------

Niinpä jätänkin oman kaupunkimme keskustaeheytyksen kahden regimentin, seurakunnan ja kunnan edustajien pähkäiltäväksi. Siinä onkin hommaa, miten saada synnytettyä aitoa, ihmistä kokonaisuutena palvelevaa yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa oma joulukylä on hyvin "kunnallinen" ja seurakunnan edustajan tärkeä intressi on ollut glühveinin saaminen anniskeluun joulukylään. Itse ajattelin keskittyä oman lähiyhteisöni rakentamiseen, jotta sekin voisi jonain kauniina päivänä palvella evankeliumilla laajempaa yhteisöä.

Alkoi sataa vettä, olihan sentään jouluaatto. Lähdimme vaimoni kanssa kävelemään kotia kohti. Saunavuoro odottaa. Siinä sitä on yhteisöllisyyttä alkajaisiksi.
No comments: